PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „ZAŽI KOFOLA LETO“

USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

Kofola a.s. so sídlom v Rajeckej Lesnej, súp. č. 1, 013 15, Slovenská republika, IČO: 36 319 19, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline v oddiely Sa, vložka 10342/L (ďalej len „Usporiadateľ“).

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

PROMOANGEL s.r.o. so sídlom v Prahe 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 160789 (ďalej len „Organizátor“).

TECHNICKÝ SPRÁVCA SÚŤAŽE

BARRACUDA BS spol. s r.o. so sídlom Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, IČO: 497 07 418, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 22873 (ďalej len „Technický správca“).

NÁZOV SÚŤAŽE

„Zaži Kofola leto“ (ďalej len „Súťaž“).

MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha spoločne na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania Súťaže“) v období od 1. 6. 2022 00:00:00 hod. do 31. 7. 2021 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania Súťaže“).

Tieto pravidlá, dostupné na www.kofola-sutaz.sk, upravujú výhradne tú časť Súťaže, ktorá prebieha na území Slovenskej republiky vo vzťahu k spotrebiteľom vymedzeným v čl. 1 týchto pravidiel.

1. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť iba fyzická osoba – spotrebiteľ (ďalej len „Súťažiaci“).

Osoby mladšie ako 15 rokov sa môžu Súťaže zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. Organizátor môže Súťažiaceho mladšieho ako 15 rokov kedykoľvek vyzvať na poskytnutie súhlasu zákonného zástupcu s účasťou Súťažiaceho v Súťaži. Povinnosťou Súťažiaceho mladšieho ako 15 rokov je predložiť Usporiadateľovi či Organizátorovi súhlas zákonného zástupcu, a to jeho zaslaním na e-mail info@kofola-sutaz.sk. Ak nepredloží taký Súťažiaci písomný súhlas zákonného zástupcu ani do 5 dní odo dňa, keď bol o jeho predloženie požiadaný, je Organizátor či Usporiadateľ oprávnený takéhoto Súťažiaceho bez náhrady vylúčiť zo Súťaže. Súťažiaci mladší ako 21 rokov berú na vedomie, že v prípade získania Hlavnej Výhry majú povinnosť zabezpečiť pre čerpanie Hlavnej Výhry vodiča, ktorý je starší ako 21 rokov a má najmenej 3-ročnú skúsenosť s vedením vozidla. Podrobnosti sú uvedené nižšie v týchto pravidlách.

Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tak, že splní všetky podmienky pre účasť v Súťaži stanovené týmito pravidlami a v Dobe konania Súťaže vykoná aspoň jednu platnú súťažnú registráciu (ďalej len „Súťažná registrácia“).

2. SÚŤAŽNÉ VÝROBKY

Za Súťažné výrobky sa na účely tejto Súťaže považujú výrobky Usporiadateľa predávané v Mieste konania Súťaže a v Dobe konania Súťaže:

 • KOFOLA
  • PET 0,5 l – Original, Bez cukru, Marhuľa, Melón, Malina, Citrus
  • PLECH 0,5 l – Original, Bez Cukru, Citrus
  • PLECH 0,25 l – Original
 • ROYAL CROWN COLA
  • PET 0,5 l – Classic, Slim
  • PLECH 0,33 l – Classic, Slim
 • TARGA FLORIO
  • PLECH 0,33 l – Pomaranč, Krvavý pomaranč, Citrón
 • VINEA
  • PET 0,5 l – Biela, Červená
  • PLECH 0,5 l – Biela
  • PLECH 0,25 l – Biela, Frizzante
 • RAJEC – neochutené
  • PET 0,75 l – Nesýtená, Kyslík, Jemne sýtená
 • KLÁŠTORNÁ KALCIA
  • PET 0,5 l – Sýtená, Jemne sýtená
 • SEMTEX – ENERGY
  • PLECH 0,5 l – Original, Focus, High, Flow, Forte, Cactus, Bloody Orange
  • PLECH 0,25 l – Original, Focus, High
 • SEMTEX – FUNCTIONAL WATER
  • PET 0,75 l – Focus, Immunity, Recover

(vyššie a ďalej len „Súťažný výrobok“). Súťažné výrobky nie sú na účely Súťaže nijako zvlášť označené.

Súťažné výrobky môžu byť zakúpené iba počas Doby konania Súťaže.

3. NÁKUP SÚŤAŽNÉHO VÝROBKU A REGISTRÁCIA DO SÚŤAŽE

3.1. NÁKUP SÚŤAŽNÉHO VÝROBKU

Súťažiaci zakúpi v ľubovoľnom maloobchode, veľkoobchode alebo e-shope v Mieste konania Súťaže a v Dobe konania Súťaže Súťažný výrobok (ďalej len „Súťažný nákup“). Súťažný nákup musí obsahovať Súťažné výrobky v hodnote najmenej 2,75-eur s DPH (bez vratnej zálohy).

Súťažiaci za Súťažný nákup obdrží účtenku – daňový doklad obsahujúci okrem iného označenie zakúpených Súťažných výrobkov (tak, aby výrobky nemohli byť zamenené s inými), počet a cenu zakúpených jednotlivých Súťažných výrobkov a dátum a čas vykonania Súťažného nákupu (ďalej len „Súťažná účtenka“). Súťažná účtenka musí preukazovať, že bol vykonaný nákup Súťažných výrobkov v hodnote najmenej 2,75-eur s DPH (bez vratnej zálohy). Pokiaľ Súťažiaci zakúpil Súťažné výrobky v zľave, počíta sa na účely dosiahnutia čiastky 2,75-eur s DPH (bez vratnej zálohy) táto zľavnená cena Súťažného výrobku, nie cena pred zlacnením.

Súťažiaci je povinný si uschovať originály všetkých Súťažných účteniek – ich predloženie je (v prípade požiadavky Organizátora alebo Usporiadateľa) jednou z podmienok odovzdania Výhry v Súťaži. Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že za Súťažný nákup sa nepovažuje situácia, kedy Súťažiaci predloží Súťažnú účtenku obsahujúcu Súťažný výrobok, avšak na ktorej pri Súťažnom výrobku nebude uvedená reálna kúpna cena (napr. situácia, kedy Súťažiaci získa Súťažný výrobok ako darček od obchodníka atp.) – Súťažný výrobok musí byť (hoci treba aj v zľave) vždy zakúpený.

V prípade, že bol Súťažný nákup vykonaný prostredníctvom e-shopu, použije Súťažiaci v rámci Súťažnej registrácie (a na preukázanie Súťažného nákupu) originál, scan alebo fotografiu príslušnej faktúry, ktorá sa na účely tejto Súťaže považuje za Súťažnú účtenku.

Súťažiaci je povinný si uschovať všetky Súťažné účtenky, s ktorými sa Súťaže zúčastnil, a to až do vysporiadania Výhier v Súťaži. V prípade Hlavnej Výhry môžu byť Súťažiaci vyzvaní na predloženie príslušnej Súťažnej účtenky, s ktorou sa do Súťaže zapojili a ktorá bola označená ako výherná (Organizátor si však vyhradzuje právo požadovať predloženie všetkých Súťažných účteniek, s ktorými sa Súťažiaci zapojil do Súťaže, a to od všetkých Súťažiacich).

Pre vylúčenie pochybností sa stanovuje, že v prípade Výhry je možné na preukázanie splnenia podmienok týchto pravidiel zaslať Súťažné účtenky, z ktorých bude jednoznačne vyplývať vykonanie príslušného Súťažného nákupu – teda, najmä budú celistvé, neponičené, bude viditeľný druh a názov Súťažného výrobku a čitateľný dátum prevedenie a hodnota jednotlivých položiek Súťažného nákupu. Ak Súťažiaci uvedené nedoloží (napr. Súťažný obal bude značne poškodená), nestane sa výhercom a Výhru nezíska. Výhra v takom prípade prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom využití.

3.2. REGISTRÁCIA NA SÚŤAŽNOM WEBE

Po vykonaní Súťažného nákupu Súťažného výrobku navštívi Súťažiaci v Dobe konania Súťaže internetovú stránku www.kofola-sutaz.sk (ďalej len „Súťažný web“), kde uskutoční Súťažnú registráciu.

Súťažiaci vykoná Súťažnú registráciu prostredníctvom registračného formulára umiestneného na Súťažnom webe, do ktorého:

 1. zadá svoje meno a priezvisko, mobilný telefón, platnú e-mailovú adresu a PSČ bydliska,
 2. vyplní dátum a čas Súťažného nákupu (podľa Súťažnej účtenky; v prípade faktúry, ktorá neobsahuje čas vykonania nákupu, vyplní čas „0000“),
 3. nahrá Súťažnú účtenku ako scan alebo fotku vo formáte png, jpg, gif alebo pdf (do veľkosti 5 MB),
 4. potvrdí svoj vek (a v prípade, že bude mladší ako 15 rokov, vyplní navyše e-mail zákonného zástupcu, ktorý s jeho účasťou v Súťaži súhlasí),
 5. následne pre úspešné dokončenie Súťažnej registrácie Súťažiaci:
  • potvrdí, že sa oboznámil s pravidlami tejto Súťaže, vyjadruje s nimi dobrovoľne svoj výslovný súhlas a zaväzuje sa ich dodržiavať;
  • dobrovoľne vyjadrí zaškrtnutím príslušného políčka svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel vedenia Súťaže zahrňujúci organizáciu a vyhodnotenie Súťaže, kontrolu Súťaže a odovzdanie Výhry podľa čl. 5. týchto pravidiel, resp. Prílohy č. 1 pravidiel (Súťažiaci berie na vedomie, že v prípade, že tento súhlas neudelí, nebude môcť byť zaradený do Súťaže); a prostredníctvom tlačidla „Odoslať“ odošle takto riadne vyplnený registračný formulár Technickému správcovi.

Čas odoslania Súťažnej registrácie (resp. riadneho načítania, tak aby bola riadne doručená Technickému správcovi) musí byť uskutočnený v Dobe konania Súťaže.

Okamihom doručenia riadne vyplnených údajov zadaných do registračného formulára Technickému správcovi (obsahujúceho validný, v Súťaži predtým nepoužitou Súťažnou účtenkou) je Súťažiaci registrovaný do Súťaže. O úspešnej Súťažnej registrácii je Súťažiaci informovaný správou zobrazenou na obrazovke zariadenia, z ktorého Súťažnú registráciu vykonal a správou na e-mail, ktorý uviedol v Súťažnej registrácii.

Opakovaný pokus o nahranie tiež Súťažnej účtenky nie je možný – v prípade, keď je pri pokuse o registráciu do Súťaže nahraná už registrovaná Súťažná účtenka (či už rovnakým alebo iným Súťažiacim), môžu byť všetci takí Súťažiaci, ktorí vykonali Súťažnú registráciu s rovnakou Súťažnou účtenkou, zo Súťaže bez náhrady vyradení a nemôžu získať Výhru.

Každý jednotlivý Súťažiaci sa môže zúčastniť Súťaže iba s jednou špecifickou e-mailovou adresou bez ohľadu na počet Súťažných registrácií. Pokiaľ teda jeden Súťažiaci vykoná ďalšiu Súťažnú registráciu, musí uvádzať vždy rovnaký e-mail, ktorým už predchádzajúcu Súťažnú registráciu vykonal. V prípade porušenia tohto pravidla môže byť Súťažiaci zo Súťaže bez náhrady vyradený.

Opakovaná účasť Súťažiaceho v Súťaži je podmienená vždy novou Súťažnou registráciou s totožným e-mailovým kontaktom na Súťažiaceho, tzn. ďalším Súťažným nákupom Súťažného výrobku a riadnou Súťažnou registráciou novej Súťažnej účtenky.

4. VÝHRA, SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV

4.1. VÝHRA

Do Súťaže sú zaradené nasledovné výhry:

 • 10× Vedľajšia Výhra – elektronická poukážka 4camping s platnosťou 1 rok a v hodnote 200-eur, slovami: dvesto dva eur (vyššie a ďalej len „Vedľajšia Výhra“),
 • 8× Hlavná Výhra – týždenná výpožička karavanu Mercedes Marco Polo (ďalej len „Karavan“) v termíne dohodnutom so spoločnosťou Campiri (t.j. Boomcampers s.r.o., so sídlom Bílovská 791, Řeporyje, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 099 17 802 (ďalej len „Campiri“) a v hodnote 1 027-eur vr. DPH, slovami: jeden tisíc dvadsaťsedem eur (vyššie a ďalej len „Hlavná výhra“),

(vyššie a ďalej každá samostatne ako „Výhra“ alebo spoločne ako „Výhry“).

Do Súťaže je tak vložených celkom 18 ks Hlavných a Vedľajších Výhier.

V prípade Výhry sú Súťažiacemu obratom po vylosovaní tiež zaslané podrobnosti o Výhre a pokyny na jej uplatnenie, a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu, ktorú Súťažiaci uviedol pri Súťažnej registrácii (ďalej len „Informačný e-mail“).

Uplatnenie a čerpanie Výhry:

V prípade Hlavnej Výhry:

 • Hlavná Výhra bude Výhercovi odovzdaná formou poukazu s platnosťou 1 rok od dátumu vystavenia poukazu,
 • Podrobnejší popis Karavana je uvedený na webovej stránke https://www.campiri.com/sk-sk/mercedes-benz-marco-polo--karavan,
 • Karavan je možné si vypožičať najskôr po uplynutí troch týždňov od obdržania výhry (t. j. napríklad výherca 1. kola od 2. 7. 2022, atď.), a to vždy v období od soboty do piatku po dobu platnosti poukazu, zmeny či predĺženia tohoto obdobia sú možné až po dohode s Campiri podľa voľných kapacít Karavanu a termínu čerpania Výhry ostatnými Výhercami.
 • Hlavnú Výhru môže Výherca čerpať iba za predpokladu, že zaistí vodiča Karavanu, ktorý najneskôr v deň odovzdania Karavanu dosiahol vek 21 rokov a má minimálne 3 roky skúseností s vedením vozidla,
 • Konkrétny termín vypožičania Karavanu bude dohodnutý medzi Výhercom a zástupcom Campiri,
 • Používanie Karavanu Výhercom sa riadi podmienkami spoločnosti Campiri, s ktorými bude Výherca oboznámený,
 • Karavan bude Výhercovi odovzdaný po podpise zmluvy o výpožičke a odovzdávacieho protokolu (prípadne pokiaľ Výherca ku dňu odovzdania Karavanu nesplní podmienku dosiahnutia veku 21 rokov a minimálne 3 roky skúseností s vedením vozidla, bude Karavan odovzdaný osobe, ktorú si Výherca zvolí a ktorá uvedené podmienky spĺňa),
 • Výherca si Karavan prevezme na adrese: Ventas, s.r.o., Jungmanova 2, 851 01 Bratislava (centrálny spot Campiri),
 • Karavan poskytnutý Výhercovi bude mať na karosérii autofólie a magnetické prvky so značkou Kofola.

V prípade Vedľajšej Výhry:

 • Vedľajšia Výhra bude Výhercovi zaslaná formou elektronického poukazu s platnosťou 1 rok od dátumu vystavenia poukazu, a to najneskôr do 1 mesiaca od konca Doby konania Súťaže,
 • nákup tovaru sa riadi obchodnými podmienkami umiestnenými na webovej stránke https://www.4camping.sk/stranky/obchodne-podmienky/.

Osoby mladšie ako 15 rokov môžu byť vyzvané Organizátorom na zaslanie súhlasu zákonného zástupcu s účasťou v Súťaži.

Každý Súťažiaci môže v celej Súťaži (bez ohľadu na súťažné kolá) získať iba jednu Hlavnú Výhru a jednu Vedľajšiu Výhru. Každá Súťažná registrácia Súťažiaceho je však u oboch Výhier podmienená novým Súťažným nákupom nového Súťažného výrobku a zadaním novej Súťažnej účtenky do Súťažnej registrácie.

4.2. ZRIAĎOVANIE A ŠÍRENIE ZÁZNAMOV VÝHERCOV HLAVNEJ VÝHRY

Svojou účasťou v Súťaži sa Súťažiaci zaväzuje v prípade výhry Hlavnej Výhry poskytnúť Usporiadateľovi fotodokumentáciu realizácie Hlavnej Výhry. Fotodokumentáciou sa na účely predchádzajúcej vety rozumie min. 5 fotografií o veľkosti minimálne 2 MB/1 fotografie alebo video s minimálnou dĺžkou 1 min – ktoré názorne dokumentuje čerpanie Hlavnej Výhry (realizáciu použitia Karavanu na cestách) (ďalej len „Fotodokumentácia“). Podmienky pre obsah Fotodokumentácia stanoví odovzdávací protokol.

Súťažiaci ďalej udeľuje Usporiadateľovi a Campiri, bezplatné právo ním zhotovenú a následne Usporiadateľovi poskytnutú Fotodokumentáciu použiť, a to v ďalej uvedenom rozsahu:

 • Usporiadateľ aj Campiri je oprávnený využívať Fotodokumentáciu na všetky spôsoby použitia, najmä na zverejnenie na oficiálnej webovej a Facebookovej stránke a Instagrame Usporiadateľa a Campiri, rovnako tak aj na iných webových stránkach a na reklamné, propagačné a marketingové účely Usporiadateľa a Campiri v zmysle šírenia a použitia autorských diel v médiách , a to v neobmedzenom rozsahu (zahŕňa neobmedzený rozsah územný, vecný, množstevný) po dobu trvania majetkových práv autora k Fotodokumentácii,
 • Licencia je nevýhradná; Usporiadateľ ani Campiri nie je povinný túto licenciu využiť a je oprávnený upraviť Fotodokumentáciu pre svoje potreby v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“),
 • Pokiaľ je v zmysle autorského zákona pre akékoľvek ďalšie nakladanie s Fotodokumentáciou (napr. jeho úpravu, spracovanie, preklad, vytvorenie spoločného diela a pod.) potrebný súhlas Súťažiaceho, má sa za to, že bol tento súhlas výslovne udelený (Usporiadateľovi aj Campiri) poskytnutím Fotodokumentácia Usporiadateľovi,
 • Usporiadateľ aj Campiri je oprávnený túto licenciu poskytnúť tretej osobe (t.j. poskytovať sublicenciu) ľubovoľne na základe vlastného rozhodnutia, s čím Súťažiaci súhlasí,
 • Súčasne týmto Súťažiaci udeľuje súhlas k použitiu a šíreniu jeho podobizne zachytenej vo Fotodokumentácii v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

Súťažiaci účasťou v Súťaži a poskytnutím Fotodokumentácie výslovne prehlasuje, že je autorom Fotodokumentácie (dielo sám vytvoril) alebo že je oprávnený všetky uvedené oprávnenia na použitie Fotodokumentácie udeliť. V prípade, že kedykoľvek sa preukáže opak, zodpovedá Súťažiaci v plnom rozsahu za všetky škody či ujmy vzniknuté v tejto súvislosti Usporiadateľovi alebo Campiri a zaväzuje sa tieto škody bezodkladne v plnom rozsahu uhradiť (resp. odčiniť ujmy). Uvedené najmä znamená, že pokiaľ by v dôsledku nedostatku súhlasu dotknutej osoby vznikla Usporiadateľovi, Campiri alebo inej osobe akákoľvek škoda (napr. uložením povinnosti poskytnúť zadosťučinenie či uložením pokuty) alebo náklady, je Súťažiaci povinný ich v plnom rozsahu uhradiť.

Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s Fotodokumentáciou a udelením licencie, vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich a definujúcich autorské právo, ochranu osobných údajov a ochranu osobnosti ako aj ďalších právnych predpisov. Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži najmä potvrdzuje, že Fotodokumentácia je jeho pôvodným výtvorom, t. j nejedná sa o zneužitie akýchkoľvek autorských diel. Rovnako sa Súťažiaci Súťaže zaväzuje, že použitím Fotodokumentácie nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, t. j napr. práva osôb zachytených vo Fotodokumentácii (t. j práva osobnostné), práva vlastníkov vecí či ochranných známok zachytených vo Fotodokumentácii, atď. V prípade, že sa kedykoľvek preukáže opak, zodpovedá Súťažiaci v plnom rozsahu za všetky škody a ujmy vzniknuté v tejto súvislosti Usporiadateľovi alebo Campiri a zaväzuje sa tieto škody bez zbytočného odkladu uhradiť (resp. odčiniť ujmy). Všetky potrebné súhlasy súvisiace s poskytnutím Fotodokumentácie si musí Súťažiaci vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť.

Súťažiaci tiež udeľuje výslovný súhlas na obstaranie a šírenie (Usporiadateľom alebo ním určenou osobou) fotografií a videí (ďalej tiež spoločne ako „Záznam“) zachytávajúcich osobu Súťažiaceho vrátane všetkých ďalších prejavov osobnej povahy v rámci oficiálneho odovzdávania Hlavnej Výhry. Súhlas sa poskytuje odo dňa nadobudnutia Záznamu, v neobmedzenom územnom rozsahu, v neobmedzenom množstve (počte) použitia a ku všetkým spôsobom použitia a šírenia, a to na dobu 5 rokov. Usporiadateľ, je oprávnený Záznamy zachytávajúce osobu Súťažiaceho vrátane všetkých ďalších prejavov osobnej povahy dopĺňať, meniť, spracovávať, skracovať, zužovať, prepracovávať atp., a to sám alebo prostredníctvom tretích strán, a to akýmkoľvek spôsobom a bez akýchkoľvek obmedzení. Usporiadateľ sa však zaväzuje Záznamy užívať tak, aby neznižoval hodnotu a vážnosť Súťažiaceho. Usporiadateľ je oprávnený uvedený súhlas (v uvedenom rozsahu) ďalej udeliť tretím osobám.

Súťažiaci sa zaväzuje uvedené oprávnenia Usporiadateľa písomne potvrdiť v odovzdávacom protokole k Hlavnej Výhre.

4.3. SPÔSOB URČENIA VÝHERCOV

Súťaž je rozdelená do 8 súťažných kôl:

 • 1. kolo: 1. 6. 2022 – 5. 6. 2022 (5 súťažných dní),
 • 2. kolo: 6. 6. 2022 – 13. 6. 2022 (8 súťažných dní),
 • 3. kolo: 14. 6. 2022 – 21. 6. 2022 (8 súťažných dní),
 • 4. kolo: 22. 6. 2022 – 29. 6. 2022 (8 súťažných dní),
 • 5. kolo: 30. 6. 2022 – 7. 7. 2022 (8 súťažných dní),
 • 6. kolo: 8. 7. 2022 – 15. 7. 2022 (8 súťažných dní),
 • 7. kolo: 16. 7. 2022 – 23. 7. 2022 (8 súťažných dní),
 • 8. kolo: 24. 7. 2022 – 31. 7. 2022 (8 súťažných dní).

V každom súťažnom kole súťažia iba tí Súťažiaci, ktorí v termíne súťažného kola vykonali platnú Súťažnú registráciu. Pokiaľ teda Súťažiaci vykoná Súťažnú registráciu 2. 6. 2022, bude zaradený iba do zlosovania 1. kola.

V 1. – 7. kole bude v rámci každého kola vždy vylosovaný:

 • jeden Výherca Hlavnej Výhry a dva náhradníci pre Hlavnú Výhru a
 • jeden Výherca Vedľajšej Výhry a dvaja náhradníci pre Vedľajšiu Výhru.

V 8. kole bude vylosovaný:

 • jeden Výherca Hlavnej Výhry a dva náhradníci pre Hlavnú Výhru a
 • traja Výhercovia Vedľajšej Výhry a šesť náhradníkov pre Vedľajšiu Výhru.

Losovanie prebehne pre každé súťažné kolo zvlášť, a to vždy nasledujúci deň po skončení daného súťažného kola, prípadne najbližší pracovný deň.

V prípade, že vylosovaný Výherca nesplní tieto pravidlá Súťaže alebo Výhru odmietne, stane sa Výhercom prvý vylosovaný náhradník. Pokiaľ bude zistené, že ani prvý náhradník nesplní pravidlá Súťaže alebo Výhru odmietne, stane sa Výhercom druhý vylosovaný náhradník. Pokiaľ ani druhý vylosovaný náhradník nesplní pravidlá Súťaže alebo Výhru odmietne, bude Výherca pre danú Výhru vylosovaný po skončení Doby konania Súťaže zo všetkých Súťažiacich všetkých súťažných kôl.

V prípade, že sa do Súťaže zapojí menší počet Súťažiacich, než je Výhier v Súťaži, alebo podmienky pre zaradenie do Súťaže nesplnia dostatočný počet Súťažiacich, nerozdelené Výhry prepadajú v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o ich ďalšom použití.

O vyhodnotení Súťaže bude vykonaný po skončení Doby konania Súťaže písomný protokol.

Súťažiaci, ktorí neboli vylosovaní a nestali sa Výhercami, nebudú nijako kontaktovaní.

5. SPRACOVANIE ÚDAJOV A prejavov osobnej povahy

Súťažiaci zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na Súťažnom webe www.kofola-sutaz.sk udeľuje svoj výslovný súhlas k spracúvaniu osobných údajov, a to v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, platná e-mailová adresa a PSČ bydliska, Usporiadateľovi, ako prevádzkovateľovi osobných údajov, a to na účel vedenia Súťaže zahrňujúcej organizáciu a vyhodnotenie Súťaže podľa Prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel. Výherca ďalej udeľuje súhlas so spracúvaním ďalších údajov potrebných na kontrolu Súťaže a odovzdanie Výhry v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefón. Súťažiaci zároveň zaškrtnutím príslušného políčka súhlasia so spracúvaním poskytnutých osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú Organizátor a Technický správca. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne ​​na adrese sídla Usporiadateľa alebo prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: gdpr@kofola.cz. Odvolaním svojho súhlasu však Súťažiaci stráca možnosť zúčastniť sa Súťaže a získať Výhru.

Súťažiaci svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, bezplatne meno, prvé písmeno priezviska a mesto / obec bydliska Súťažiaceho v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Usporiadateľa v súvislosti s touto Súťažou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb Usporiadateľa s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj Záznamy Súťažiacich. Súhlas podľa tohto odseku sa poskytuje na dobu 5 rokov odo dňa zaznamenania Záznamu a bezodplatne.

6. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE

Viacnásobná účasť v Súťaži je možná vždy iba s novým Súťažným nákupom a Súťažnou registráciou a zakaždým pri riadnom splnení podmienok účasti v Súťaži.

Súťažiaci sa Súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto Výhry akékoľvek iné finančné alebo vecné plnenie. Usporiadateľ ani ďalšie subjekty podieľajúce sa na organizovaní Súťaže nie sú voči Súťažiacim inak zaviazaní a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa ani týchto subjektov, ako sú uvedené v týchto pravidlách.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť celkový počet Výhier v Súťaži, nahradiť deklarované Výhry Výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania Výhier, najmä v prípade, že Výhry nebudú poskytnuté treťou osobou tak, aby mohli byť Výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.

Výhry nie sú právne vymožiteľné. Neprevzaté Výhry či Výhry, ktoré nebolo možné v rámci Súťaže prideliť, prepadajú v prospech Usporiadateľa.

Zo Súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k Usporiadateľovi, Organizátorovi, Technickému správcovi či spolupracujúcim spoločnostiam, zapojené do organizácie a hodnotenia tejto Súťaže, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii a vyhodnotení tejto Súťaže. Ostatné osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k Usporiadateľovi, Organizátorovi, Technickému správcovi či spolupracujúcim spoločnostiam, ako aj osoby týmto osobám blízke v zmysle ust. § 116 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov z účasti na Súťaži vylúčené nie sú.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami Súťaže nebudú do Súťaže zaradené. V prípade, že bude zistené, že do Súťaže bola z akéhokoľvek dôvodu v rozpore s predchádzajúcou vetou zaradená osoba, ktorá nespĺňa podmienky účasti v tejto Súťaži, bude táto osoba zo Súťaže bez náhrady vylúčená a nebude jej poskytnutá Výhra.

Usporiadateľ, Organizátor ani Technický správca nezodpovedajú za nedoručenie Súťažných registrácií, Informačných e-mailov, výherných správ, odpoveďou na výhernej správy, výhier, ako aj akékoľvek iné technické problémy súvisiacich s prenosom dát elektronickými prostriedkami.

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach týkajúcich sa pravidiel Súťaže rozhoduje s konečnou platnosťou Usporiadateľ. Výhru v Súťaži nie je možné reklamovať, všetky prípadné námietky je nutné uplatniť priamo u Usporiadateľa.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú Dobu konania Súťaže, a to tak, že zmenu vyhlási na Súťažnom webe www.kofola-sutaz.sk, kde budú po celú Dobu konania Súťaže umiestnené jediné platné a úplné pravidlá.

Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou. Súťažiaci bude zo Súťaže vylúčený v prípade, že Usporiadateľ, Technický správca či Organizátor zistí a / alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania, alebo akéhokoľvek konania proti dobrým mravom či pravidlami tejto Súťaže zo strany takého Súťažiaceho alebo niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorým táto dopomohla danému Súťažiacemu k účasti v Súťaži, popr. zisku Výhry v Súťaži. Prípadné námietky s priebehom Súťaže možno Usporiadateľovi zaslať písomne ​​na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách prípadne prostredníctvom elektronickej pošty na adresu info@kofola-sutaz.sk, a to do 30 pracovných dní od skončenia Súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné. V prípade akýchkoľvek námietok alebo tvrdenia Súťažiaceho, je dôkazné bremeno tvrdenia na Súťažiacom.

Usporiadateľ, Technický správca ani Organizátor nezodpovedajú za škody, ktoré Súťažiacemu vzniknú v súvislosti s účasťou v Súťaži či v súvislosti s čerpaním Výhry. Súťažiaci nemajú právo na náhradu nákladov spojených s účasťou v Súťaži.

Výhry sú predmetom zrážkovej dane podľa platných právnych predpisov, pričom za odvedenie dane zodpovedá Usporiadateľ.

Pokiaľ nie je výherca daňový rezident SR, má povinnosť doložiť Usporiadateľovi svoj daňový domicil do 5 dní odo dňa potvrdenia výhry v Súťaži. Pokiaľ tak výherca neurobí, Usporiadateľ zrazí a odvedie daň z Výhry, pokiaľ nie je oslobodená, v Slovenskej republike.

Pre vylúčenie pochybností platí, že v Slovenskej republike výhra s hodnotou neprevyšujúcou sumu 350 EUR v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, nie je predmetom dane z príjmu fyzických osôb.

V prípade rozporu medzi pravidlami Súťaže alebo ich časťami uvedenými na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom a textom úplných pravidiel Súťaže platí znenie týchto úplných pravidiel Súťaže. Skrátené znenie pravidiel uvedené na propagačných materiáloch alebo iných materiáloch určených spotrebiteľom je nutné vykladať v súlade s úplnými pravidlami Súťaž.

Súťaž je propagačnou súťažou podľa § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách v znení neskorších právnych predpisov.

Súťaž nie je žiadnym spôsobom organizovaná, podporovaná, spravovaná, spojená alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook, či Instagram ani inému prevádzkovateľovi a prevádzkovateľ týchto sociálnych sieti za Súťaž a jej priebeh nenesie žiadnu zodpovednosť.

Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na Súťažnom webe www.kofola-sutaz.sk v sekcii Súťaže. Dotazy je možné smerovať na e-mail info@kofola-sutaz.sk, reakčná doba je zhruba 24 hodín, linka funguje v pracovných dňoch medzi 9.00-17.00 hod.

V Prahe dňa 31. 5. 2022

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Zaži Kofola leto“

Príloha č. 1

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely súťaže

Usporiadateľ súťaže

Kofola a.s. so sídlom v Rajeckej Lesnej, súp. č. 1, 013 15, Slovenská republika, IČO: 36 319 19, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline v oddiely Sa, vložka 10342/L (ďalej len „Usporiadateľ“).

Organizátor súťaže

PROMOANGEL s.r.o. so sídlom v Prahe 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 160789 (ďalej len „Organizátor“).

Technický správca súťaže

BARRACUDA BS spol. s r.o. so sídlom v Prahe 4, Na Jezerce 1199/7, 140 00, Česká republika, IČO: 497 07 418, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, v oddiele C, vložka 22873 (ďalej len „Technický správca“).

Názov súťaže

„Zaži kofola leto“ (ďalej len „Súťaž“).

Miesto a doba konania súťaže

Súťaž prebieha spoločne na území Českej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania Súťaže“) v období od 1. 6. 2022 00:00:00 hod. do 31. 7. 2022 23:59:59 hod. (ďalej len „Doba konania Súťaže“).

Súťažiaci zaškrtnutím príslušného políčka v rámci registračného formulára na Súťažnom webe www.kofola-sutaz.sk dobrovoľne udeľuje svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež „údaje“) a s ich zaradením do databázy Usporiadateľa, ako prevádzkovateľa, a s ich spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa (ktorým je Technický správca a Organizátor) na účely tejto Súťaže, a to po dobu nevyhnutne potrebnú vzhľadom na účel spracúvania, najdlhšie na dobu 2 rokov. Výslovne sa uvádza, že Súťažiaci, ktorý neudelí súhlas so spracúvaním osobných údajov, za účelom ich využitia v rámci Súťaže, nemôže byť do Súťaže zaradený. Súhlas je Súťažiacim udeľovaný na účely realizácie Súťaže a možné poskytnutie Výhry.

Súťažiaci, ktorý takto poskytol prevádzkovateľovi osobné údaje, má v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon OOÚ“):

 • právo na prístup k osobným údajom, podľa ktorého môže získať informácie, či sú spracúvané jeho osobné údaje, za akým účelom, v akom rozsahu a komu ďalšiemu boli tieto údaje prípadne sprístupnené,
 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov,
 • právo na vymazanie údajov v prípade, že zanikne účel spracúvania alebo ak sa osobné údaje spracúvajú nezákonne,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov, podľa ktorého môže Súťažiaci získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov,
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov, prípadne proti profilovaniu,
 • právo podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk, v prípade, že by zistil, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ porušil svoje povinnosti vyplývajúce z Nariadenia.

Spracúvané osobné údaje všetkých Súťažiacich: meno, priezvisko, platná e-mailová adresa a PSČ bydliska. Osobné údaje sa spracúvajú najmä v evidencii Súťažiacich, na dobu od ich poskytnutia v rámci Súťaže do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje Súťažiaceho budú spracúvané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. sprostredkovateľa, ktorým je Organizátor a Technický správca, s ktorými prevádzkovateľ uzatvoril príslušnú zmluvu. Všetky dáta sú ukladané v digitálnej forme.

Tento súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t.j. doručením e-mailu na adresu: gdpr@kofola.cz alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla Usporiadateľa. Odvolaním svojho súhlasu bude Súťažiaci vyradený zo Súťaže a zároveň stráca možnosť získať Výhru v Súťaži.